Disney
Ewok@(Tokyo Disney Land)
Ewok (L.A. Disney Land)
Ewok (L.A. Disney Land)

Anakin Skywalker (Florida Disney World)
Chewbacca (Florida Disney World)
R2-D2 (Florida Disney World)
Darth Vader (Florida Disney World)
Princess Leia Organa (Florida Disney World)
Boba Fett (Florida Disney World)

20051986
1986
1987
Tokyo Disneyland
Parade Vehicle with R2-D2 and C-3PO
2002

TOPKenner 1977-1985Kenner 1995-2000Episode IPOTJEpisode IIEpisode IIIPrototypeother