Lili Ledy
Princess Leia Organa(Boushh)

loose Leia Boushh, Metallic Armor with ledy accessories
Lili Ledy Factory Sealed Leia Boushh C-8.5
Lili Ledy

TOPKenner 1977-1985Kenner 1995-2000Episode IPOTJSagaSaga230thPrototypeother