Saga Prototype
Shaak Ti (Jedi Master)


Prototype1977-1985Prototype 1995-2000Prototype Episode IPrototype POTJUnproduced